تبلیغات
style="width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll" onLoad="if(document.all&&window.print)init()">
Script Language="Javascript">

لزوم حجاب و عفاف در جامعه - نتیجه گیری:

نتیجه گیری:

 

نوشته شده توسط:زهرا هاشمی


زن مظهرظرافت وجمال آفرینش است.اصلاح جامعه درگرو تقوای زن و محیط خانواده کلاس درس اوست.برهمین اساس زن مربی بشر است ومی تواند با تربیت فرزندی امتی را رهایی بخشد.حال جایگاه والای این گوهر آفرینش اقتضامی کندکه در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزشهای او حفظ شودواین است فلسفه پوشش که خدای حکیم برای ناموس خلقت واجب کرده است.فلسفه حجاب٬ حفظ ارزش والای زن است وازهمین رواست که خداوندپوشش دینی رابراوواجب ونگاه به بدن و موی سر اوراحرام فرموده است.حجاب و پوشش برای بانوان به ویژه حجاب برتریعنی چادر٬ توجه به حریم عفاف وحراست آن ازاصیلترین سنگرزنان وازمهمترین وعمیقترین وسودمندترین قانون الزامی آفرینش برای آنها وجامعه است.(قاضی٬ 1382 ٬ 12)بنابراین باید تمام ابزارهای فرهنگ ساز از قبیل کتاب، مطبوعات و صدا و سیما به سوی ارزش های اسلامی که یکی از بارزترین آنها رعایت پوشش و حجاب برتر و مطلوب و امنیت اجتماعی فراگیر است، هدایت شوند و همه افراد به مهم ترین وجهی رهنمون گردند.

نگاهی به مبانی «حجاب و عفاف» که برخاسته از حقایق دین و در افق بالاتر از عالم ماده تدوین و تبیین شده است ، در عصر برهنگی ، تنها پاسخ مثبت و حقیقی به نیازهای درونی و بازگشت به گرایش های فطری جامعه انسانی است که سلامت ،امنیت ، معنویت و کمال را در خانواده و اجتماع میسور می سازد ؛ و این انتخاب  تنها راه رسیدن به کمال و سعادت الهی است ، مبانی و ریشه و راه های این حقیقت را می توان از بطن قرآن و روایت های اصیل اسلامی به دست آورد .

با قدری تامل می توان به حقیقت این سخن گوهر بار از امام خمینی (ره) که فرموند:از دامن زن مرد به معراج می رسد. یقینا وقتی زنان جامعه ای خوب و با حیا باشند مردان آن جامعه نیز از تربیت صحیح و نیکو بهره مند خواهند بود و تاثیر زنان بر زندگی مردان انکار ناپذیر است.